Regulamin serwisu oletravel.pl

Regulamin serwisu oletravel.pl

§1 Informacje ogólne      

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Ole Group s.c., z siedzibą w 02-797 Warszawa AL. K.E.N. 36 lok.56 , NIP 5213282255, działająca jako Agent turystyczny zwana dalej oletravel.pl.
1.2. Oletravel.pl świadczy usługę pośrednictwa na zasadach agencyjnych w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
1.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
1.4. Serwis - system strony www.oletravel.pl udostępniony za pośrednictwem publicznej sieci Internet, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
1.5. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów o świadczenie usług turystycznych na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
1.6. Organizator turystyki – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych, z którym oletravel.pl ma zawartą umowę agencyjną zwany dalej Organizatorem.
1.7. Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, jak też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność do czynności prawych, zawierająca umowę o świadczenie usługi turystycznej.
1.8. Uczestnik – osoba fizyczna, na której rachunek jest zawierana umowa o świadczenie usługi turystycznej i biorąca udział w imprezie turystycznej.
1.9. Umowa o świadczenie usługi turystycznej – dokument utworzony przy pomocy Serwisu, potwierdzający zawarcie umowy na zorganizowanie imprezy turystycznej z wybranym Organizatorem turystyki zwany dalej Umową. Treść umowy reguluje sama Umowa oraz WU Organizatora.
1.10. Numer Umowy – unikalny numer nadawany automatycznie w Serwisie przez system rezerwacyjny Organizatora w momencie zawierania umowy.
1.11. WU – warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, na których podstawie jest zawierana Umowa. WU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
1.12. Prezentowane w serwisie materiały, informacje, zdjęcia i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Udostępnione funkcjonalności, informacje mają charakter poglądowy. Zdjęcia obiektów hotelowych mają charakter poglądowy i mogą różnić się o rzeczywistego wyglądu.

§2 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Oletravel.pl świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
2.2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach w nim określonych.
2.3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez użytkownika stron Serwisu, umowa o świadczenie usługi rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
2.5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
2.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadacie ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność. Zabronione jest korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska. Dane uczestnika/uczestników powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w przypadku wyjazdu na teren Unii Europejskiej z danymi w dowodzie osobistym. Za podanie błędnych danych oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.
2.7. Usługi drogą elektroniczną są świadczone są codziennie między godz. 00.01 a 23.00, 7 dni w tygodniu.
2.8. Oletravel.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, opinie, treści zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia. Oletravel.pl ma prawo zablokować płatności online za pośrednictwem dotpay.pl w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
2.9. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerw technicznych, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
2.10. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.
2.11. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 bądź przeglądarka w pełni z nią zgodna, z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script 1.5 oraz z włączoną obsługą HTTP cookies.
2.12. Oletravel.pl nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust 2.11.
2.13. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem asymetrycznym o długości 1024 bitów oraz algorytm RC4 z kluczem symetrycznym o długości 128 bitów.

  §3 Zawarcie umowy i zapłata

3.1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Płatnika i Uczestnika/Uczestników oraz dokonuje zakupu imprezy turystycznej. Dokonanie zakupu wybranej imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się przed zakupem : WU Organizatora, przepisów paszportowo-wizowych oraz zapisów niniejszego Regulaminu i akceptacją Umowy.
3.2. Przed dokonaniem zakupu imprezy turystycznej Użytkownik, Płatnik, Uczestnik/Uczestnicy powinni sprawdzić czy posiadają odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje. Za niedopełnienie w/w wymogów oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.
3.3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 3.1,powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych oletravel.pl oraz Organizatorowi i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Oletravel.pl i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
3.4. Na stronie transakcyjnej Serwisu Użytkownik sprawdza warunki i cenę imprezy turystycznej poprzez wybór opcji „Zgłoszenie”  i dokonuje rezerwacji. Rezerwację oletravel.pl uznaje jako złożenie przez Płatnika zaproszenia do zawarcia z Organizatorem Umowy na warunkach określonych w rezerwacji. Użytkownik uzupełnia dane osobowe Płatnika oraz Uczestnika/ów. Użytkownik uzupełnia dane osobowe Płatnika, Uczestnika/ów następnie zostaje przekierowany do bezpiecznych transakcji DotPay gdzie może opłacić imprezę turystyczną z wykorzystaniem jednego z oferowanych na stronach transakcyjnych systemów płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza zawarcia Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.5. Płatności kartą płatniczą (Visa, MaterCard) są obsługiwane przez serwer DotPay zapewniający bezpieczną realizację transakcji. W chwili płatności karta płatnicza o numerze wskazanym przez Użytkownika zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość Umowy. W razie braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej transakcja nie zostanie potwierdzona.
3.6. W przypadku płatności przelewem elektronicznym z jednego ze wskazanych w Serwisie banków, na rachunku bankowym płatnika powinna się znajdować kwota stanowiąca równowartość Umowy, w razie jej braku nie będzie można obciążyć rachunku płatnika i transakcja nie zostanie potwierdzona.
3.7. Płatności kartą kredytową lub płatniczą może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej lub płatniczej bez upoważnienia w celu opłacenia imprezy turystycznej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania w/w przestępstwa będą zgłaszane przez oletravel.pl organom ścigania.
3.8. W przypadku potwierdzenia transakcji, oletravel.pl weryfikuje wybraną przez Użytkownika imprezę turystyczną pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny, składników, terminu, dostępności i WU Organizatora. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez oletravel.pl i Organizatora zawarta zostaje Umowa między Płatnikiem a Organizatorem na warunkach wskazanych w Rezerwacji. W przypadku niepotwierdzenia u Organizatora któregokolwiek z elementów Rezerwacji nie dochodzi do zawarcia Umowy a Płatnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie na wskazany w formularzu Strony transakcyjnej adres mail oraz telefon komórkowy. Jeżeli Płatnik nie zaakceptuje nowych warunków rezerwacji wówczas wówczas nie dochodzi do zawarcia Umowy a wpłacone środki zostaną w całości zwrócone. W przypadku zaakceptowania przez Płatnika nowych warunków rezerwacji wpłacone środki zostaną przeksięgowane na poczet nowej rezerwacji i na tej podstawie zawarta zostaje Umowa między Płatnikiem a Organizatorem. W przypadku ewentualnej nadpłaty, różnica zostanie niezwłocznie zwrócona.
3.9. Po dokonaniu transakcji Płatnik otrzymuje na wskazany w formularzu Strony transakcyjnej adres mailowy Umowę i WU Organizatora w formacie PDF.
3.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy zastosowanie mają postanowienia WU wybranego Organizatora.

  §4 Cena imprezy turystycznej

4.1. Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje składniki zawarte w opisie.
4.2. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży imprezę turystyczną już po dokonaniu zakupu. Szczegółowe zasady w tej kwestii reguluje WU Organizatora.
4.3. Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo zmiany ceny w sytuacjach przewidzianych w WU.
4.4. Cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora w momencie potwierdzenia transakcji płatności. Szczegółowe zasady zostały opisane w §3.8. niniejszego Regulaminu.

  §5 Zmiany i odstąpienie od Umowy

5.1. Zmiany, anulacje i odstąpienie od Umowy są możliwe na warunkach określonych przez Organizatora w WU.
5.2. Wszelkie zmiany i odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej przez Płatnika wymienionego w Umowie. Zmiany w Umowie powinny być zgłaszane na adres mailowy : real@oletravel.pl
5.3. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, anulacje dokonane przez Organizatora. Zasady zmian, anulacji w Umowie reguluje WU Organizatora.
5.4. Zmiany, odstąpienie od w Umowy dokonane przez Organizatora będą przekazywane na adres mailowy Płatnika.

  §6 Obsługa po sprzedażowa

6.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z oletravel.pl w celu uzyskania informacji o Państwa Umowie. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie osobie/osobom znajdującej/ym się na druku umowy po uprzednim zweryfikowaniu Państwa danych personalnych. Prosimy przygotować numer Umowy. Osobom które nie będą znajdowały się na druku umowy nie zostaną udzielone informacje.

  §7 Dodatkowe ubezpieczenie

7.1. Oletravel.pl daje możliwość wykupienia dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia turystycznego, od kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Zakup w/w ubezpieczenia jest możliwy na naszym serwisie : www.rexio.pl

  §8 Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest oletravel.pl. Użytkownik, Płatnik, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez oletravel.pl Organizatorowi imprezy turystycznej.
8.2. Zawarcie Umowy wymaga podania danych osobowych Płatnika, Uczestnika.
8.3. Użytkownik, Płatnik, Uczestnik mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
8.4. Użytkownik, Płatnik, Uczestnik mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.
8.5 Dane osobowe wprowadzone do Serwisu będą przetwarzane przez oletravel.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

  §9 Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem Umowy kierujecie Państwo drogą pocztową (wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności) na adres Organizatora. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w WU.
9.2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu rozpatrywane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres : real@oletravel.pl

  §10 Postanowienia końcowe

10.1. Oletravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
10.2. Korzystając z usług świadczonych przez oletravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
10.3. Prawem właściwym świadczonych usług drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez oletravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
10.5. W relacjach z Użytkownikiem, Płatnikiem, Uczestnikiem stosowany jest język polski.

Warszawa dnia 01 czerwca 2017r.

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ole Group s.c. al. KEN 36 lok. 56 02-797 Warszawa mail : real@oletravel.pl telefon 22 8863070

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.