Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

§1 Informacje ogólne       

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Ole Group s.c., z siedzibą w 02-797 Warszawa AL. K.E.N. 36 lok.64 , NIP 5213282255, działająca jako Agent turystyczny zwana dalej oletravel.pl.
1.2. Oletravel.pl świadczy usługę pośrednictwa na zasadach agencyjnych w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
1.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
1.4. Serwis - system strony www.oletravel.pl udostępniony za pośrednictwem publicznej sieci Internet, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony do niezobowiązujących rezerwacji wycieczek, hoteli.
1.5. Organizator turystyki – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych, z którym oletravel.pl ma zawartą umowę agencyjną zwany dalej Organizatorem.
1.6. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, jak też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność do czynności prawych, zawierająca umowę o świadczenie usługi turystycznej.
1.7. Uczestnik – osoba fizyczna, na której rachunek jest zawierana umowa o świadczenie usługi turystycznej i biorąca udział w imprezie turystycznej.
1.8. Umowa o świadczenie usługi turystycznej – dokument utworzony przy pomocy systemu rezerwacyjnego, potwierdzający zawarcie umowy na zorganizowanie imprezy turystycznej z wybranym Organizatorem turystyki zwany dalej Umową. Treść umowy reguluje sama Umowa oraz WU Organizatora.
1.9. Numer zgłoszenia rezerwacji niezobowiązującej – unikalny numer nadawany automatycznie w Serwisie.
1.10. WU – warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, na których podstawie jest zawierana Umowa. WU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
1.11. Prezentowane w serwisie materiały, informacje, zdjęcia i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Udostępnione funkcjonalności, informacje mają charakter poglądowy. Zdjęcia obiektów hotelowych mają charakter poglądowy i mogą różnić się o rzeczywistego wyglądu.
 
§2 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Oletravel.pl świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
2.2. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach w nim określonych.
2.3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi.
2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
2.5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
2.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadacie ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność. Zabronione jest korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska. Dane uczestnika/uczestników powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w przypadku wyjazdu na teren Unii Europejskiej z danymi w dowodzie osobistym. Za podanie błędnych danych oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.
2.7. Usługi drogą elektroniczną są świadczone są codziennie między godz. 00.01 a 22.00, 7 dni w tygodniu z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt oraz 24 grudnia.
2.8. Oletravel.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, opinie, treści zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.
2.9. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerw technicznych, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
2.10. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego.
2.11. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 bądź przeglądarka w pełni z nią zgodna, z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script 1.5 oraz z włączoną obsługą HTTP cookies.
2.12. Oletravel.pl nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust 2.11.
2.13. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem asymetrycznym o długości 1024 bitów oraz algorytm RC4 z kluczem symetrycznym o długości 128 bitów.
 
§3 Rezerwacje, zawarcie umowy i zapłata

3.1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wybiera imprezę turystyczną którą jest zainteresowany, wskazuje Zgłaszającego wraz z jego telefonem oraz adresem e-mail klikając „rezerwuj imprezę” dokonuje niezobowiązującej obie strony rezerwacji wycieczki. Na wskazany e-mail Zgłaszającego przyjdzie informacja o zarezerwowanej wycieczce. Następnie oletravel.pl weryfikuje zarezerwowaną przez Użytkownika imprezę turystyczną pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny, składników, terminu, dostępności i WU Organizatora. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez oletravel.pl i Organizatora sporządza Umowę o świadczenie usługi turystycznej który przesyła na adres mailowy Zgłaszającego. Zgłaszający po otrzymaniu w/w dokumentów zobowiązuje się kierować zawartymi w mailu instrukcjami w szczególności podpisaniu umowy o świadczenie usługi turystycznej oraz przesłaniu potwierdzenia opłacenia wycieczki. W przypadku nie odesłania w terminie wskazanym w mailu w/w dokumentów nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usługi turystycznej. Opłacenie częściowe lub całościowe wybranej imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się przed zakupem : WU Organizatora, przepisów paszportowo-wizowych oraz zapisów niniejszego Regulaminu i akceptacją Umowy. W przypadku wykrycia rozbieżności w zarezerwowanej imprezie turystycznej a danymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostanie poinformowany o tym fakcie Zgłaszający na wskazany w formularzu Strony transakcyjnej adres mail. Jeżeli Zgłaszający nie zaakceptuje nowych warunków zakupu imprezy turystycznej wówczas rezerwacja zostanie skasowana bez kosztowo.
3.2. Przed dokonaniem zakupu imprezy turystycznej Użytkownik, Zgłaszający, Uczestnik/Uczestnicy powinni sprawdzić czy posiadają odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje. Za niedopełnienie w/w wymogów oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.
3.3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych oletravel.pl oraz Organizatorowi i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Oletravel.pl i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
3.4. Płatności kartą kredytową lub płatniczą może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej lub płatniczej bez upoważnienia w celu opłacenia imprezy turystycznej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania w/w przestępstwa będą zgłaszane przez oletravel.pl organom ścigania.
3.5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy zastosowanie mają postanowienia WU wybranego Organizatora.
 
§4 Cena imprezy turystycznej

4.1. Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje składniki zawarte w opisie.
4.2. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży imprezę turystyczną już po dokonaniu zakupu. Szczegółowe zasady w tej kwestii reguluje WU Organizatora.
4.3. Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo zmiany ceny w sytuacjach przewidzianych w WU.
 
§5 Zmiany i odstąpienie od Umowy

5.1. Zmiany, anulacje i odstąpienie od Umowy są możliwe na warunkach określonych przez Organizatora w WU.
5.2. Wszelkie zmiany i odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej przez Zgłaszającego wymienionego w Umowie. Zmiany w Umowie powinny być zgłaszane na adres mailowy : rezerwacja@oletravel.pl
5.3. Oletravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, anulacje dokonane przez Organizatora. Zasady zmian, anulacji w Umowie reguluje WU Organizatora.
5.4. Zmiany, odstąpienie od w Umowy dokonane przez Organizatora będą przekazywane na adres mailowy Zgłaszającego.
 
§6 Obsługa po sprzedażowa

6.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z oletravel.pl w celu uzyskania informacji o Państwa Umowie. Wszelkie informacje udzielane będą wyłącznie osobie/osobom znajdującej/ym się na druku umowy po uprzednim zweryfikowaniu Państwa danych personalnych. Prosimy przygotować numer Umowy. Osobom które nie będą znajdowały się na druku umowy nie zostaną udzielone informacje.
 
§7 Dodatkowe ubezpieczenie

7.1. Oletravel.pl daje możliwość wykupienia dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia turystycznego, od kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Szczegóły znajdziesz klikając w link https://oletravel.pl/informacje/ubezpieczenie-turystyczne-i-kosztow-rezygnacji . Jeżeli jesteś zainteresowany napisz : rezerwacja@oletravel.pl
 
§8 Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia usługi jest oletravel.pl. Użytkownik, Zgłaszający, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez oletravel.pl Organizatorowi imprezy turystycznej.
8.2. Zawarcie Umowy wymaga podania danych osobowych Zgłaszającego, Uczestnika.
8.3. Użytkownik, Zgłaszający, Uczestnik mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
8.4. Użytkownik, Zgłaszający, Uczestnik mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.
8.5 Dane osobowe wprowadzone do Serwisu będą przetwarzane przez oletravel.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)
 
§9 Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem Umowy kierujecie Państwo drogą pocztową (wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności) na adres Organizatora. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w WU.
9.2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu rozpatrywane będą wyłącznie drogą elektroniczną na adres : rezerwacja@oletravel.pl
 
§10 Postanowienia końcowe

10.1. Oletravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
10.2. Korzystając z usług świadczonych przez oletravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
10.3. Prawem właściwym świadczonych usług drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez oletravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
10.5. W relacjach z Użytkownikiem, Zgłaszającym, Uczestnikiem stosowany jest język polski.

Warszawa dnia 01 września 2020RODO - Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług turystycznych tj. sprzedaży i pośredniczenia w sprzedaży imprez turystycznych oraz ubezpieczeń turystycznych jest OLE GROUP S.C. Paweł Grala, Wioletta Paprocka z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 36 lok. 64, 02-797 Warszawa NIP 5213282255; REGON 015673026 ( zwana dalej dalej : „OleTravel”)

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych i ubezpieczeniowych, rozpatrywanie reklamacji),
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
d. tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne OleTravel),
e. marketingu bezpośredniego,
f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
g. wsparcia obsługi,
h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. W związku z powyższym OleTravel jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż :

1) podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;

2) podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług OleTravel a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez OleTravel;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

4)  dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

5)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/ transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych;

6)  Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe touroperatorom, których imprezy turystyczne sprzedaje lub pośredniczy w sprzedaży w celu wykonania przez nich zamówionych usług turystycznych. Informujemy, iż po udostępnieniu danych osobowych touroperatorowi w celu określonym powyżej staje się on odrębnym administratorem danych osobowych.

7)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Powrót