Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin Kupony Wakacyjne

Kupony wakacyjne (vouchery) jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń pod numer 22 6482776
Co musisz wiedzieć :

  • minimalna wartość kuponu wakacyjnego to 200 PLN
  • możesz na życzenie zlecić wykoananie kuponu wakacyjnego dowolnej wartości
  • wykonujemy kupony wakacyjne wydrukowane na grubym papierze zapakowanym do koperty
  • możemy wykonać na życzenie okazjonalną grafikę : ślubną, urodzinową, jubileuszową
  • realizujemy zlecenia w całej Polsce

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kuponów Wakacyjny
 
§ 1 Informacje ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kuponów wakacyjnych przez Ole Group s.c. z siedzibą w Warszawie, przy al. KEN 36 lok.64 NIP 5213282255, sposób realizacji Kuponów Wakacyjnych, warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kuponów Wakacyjnych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Zakup Kuponu Wakacyjnego uprawnia Posiadacza Kuponu do jego wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Kuponu Wakacyjnego na usługi turystyczne świadczone przez Organizatorów i dostępne w serwisie internetowym pod adresem: http://www.oletravel.pl/, w stosunku do których Ole Group s.c. działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
3. Wyłączeniu z zakresu możliwości wykorzystania Kuponów Wakacyjnych na dostępne usługi podlegają rezerwacje przelotów lotniczych , hoteli w Polsce, ubezpieczeń, biletów autokarowych.
4. Ole Group s.c. zastrzega sobie prawo do dokonania wyłączenia możliwości wykorzystania Kuponów Wakacyjnych na poszczególne usługi w ramach Kuponów Wakacyjnych poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.
 
§ 2 Definicje
 
1. Sprzedawca – Ole Group s.c. z siedzibą we Warszawie, przy al. KEN 36 lok.64, emitent Kuponów Wakacyjnych, który działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kuponów Wakacyjnych;
2. Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Kuponu, dokonuje zakupu Kuponu Wakacyjnego w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych;
3. Posiadacz Kuponu – Klient lub osoba, która przedstawia Kupon Wakacyjny w Ole Group s.c. w celu jej realizacji.
4. Kupon Wakacyjny (zwany dalej jako „Kupon”) - znak legitymacyjny w formie papierowej w postaci indywidualnego numeru który uprawnia Posiadacza Kuponu do jego wykorzystania do wysokości wartości Kuponu na pokrycie płatności za usługi turystyczne świadczone przez Organizatorów i dostępne w Serwisie internetowym pod adresem: http://www.oletravel.pl/
5. Organizator – podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych, z którym Ole Group s.c. ma zawartą umowę agencyjną zwany dalej Organizatorem.
6. Punkty Sprzedaży – Al. KEN 36 lok. 64 Warszawa t. 22 6482776
7. Umowa - Umowa o sprzedaż kuponów Wakacyjnych zwana dalej Umową.
 
§ 3 Zasady i warunki zakupu Kuponu
 
1. Decydując się na zakup Kuponu Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę dokumentów i informacji w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.
2. Decydując się na zakup Kuponu Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy o sprzedaż Kuponu zapoznać się z Regulaminem korzystania z serwisu internetowego www.oletravel.pl  oraz niniejszym Regulaminem, a także potwierdzić w wymaganej przez Sprzedawcę formie, iż postanowienia wskazanych regulaminów i Umowy są dla niego zrozumiałe i akceptuje ich treść.
3. Kupony Wakacyjne dostępne są w formie papierowej o nominale : 200 PLN (dwieście złotych). Na życzenie Klienta inne nominały Kuponu mogą być wystawione.
4. Istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanego awersu Kuponu, na specjalne zamówienie Klienta, poprzez zmianę widniejącego na Kuponie zdjęcia, dodanie hasła reklamowego, loga lub wpisanie nazwiska Klienta lub Posiadacza Kuponu. Personalizacji nie podlega rewers Kuponu.
5. Kupony ważne są jeden rok od daty ich wydania i muszą być ważne w dniu podpisania umowy o imprezę turystyczną. Data wydania Kuponu wpisywana jest przez Sprzedawcę. Kupon bez wpisanej daty ważności i podpisu Sprzedawcy, a także Kupon po upływie terminu jego ważności jest nieważny. Okres ważności Kuponu nie może zostać przedłużony.
6. Kupon może być wystawiony na „okaziciela” jak i może być Kuponem „imiennym”.
7. Osoba widniejąca na Kuponie musi być równocześnie uczestnikiem imprezy turystycznej, za którą płatność regulowana jest Kuponem.
8. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Posiadacza Kuponu, Kupon nie może być przeznaczony na pokrycie powstałych kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i zostaje zwrócony Posiadaczowi Kuponu.
9. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Organizatora imprezy turystycznej, Kupon może zostać wykorzystany na dokonanie nowej rezerwacji, w terminie ważności wskazanym na Kuponie.
10. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości Kuponu, gdy wartość Kuponu opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi turystycznej opłacanej Kuponem.
11. Zamówienie Kuponu może odbywać się za pośrednictwem:
a) adresu mailowego : rezerwacja@oletravel.pl
b) telefonicznie pod numerem telefonu : 22 648 27 76
c) osobiście pod adresem : Ole Travel Galeria Ursynów Al. KEN 36 lok. 64 Warszawa
W Umowie o sprzedaż Kuponu znajdują się również oświadczenia klienta, który potwierdza iż:
a) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Klient został poinformowany, że administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Sprzedawca oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o sprzedaż Kuponu Wakacyjnego oraz że wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę poprzez podpisanie zamówienia :
b) wyraża zgodę na zawarcie umowy przy użyciu środka porozumiewania się na odległość;
c) wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę dokumentów i informacji w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią;
12. Podpisując Umowę Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
13. Przesłanie uzupełnionego Formularza przez Klienta do Sprzedawcy, niezależnie od formy kontaktu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia zakupu Kuponu.
 
§ 4 Warunki płatności i dostawy Kuponów
 
1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę złożonej Umowy przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłana nota księgowa ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności wraz z Umową podpisaną przez Sprzedawcę.
2. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na nocie księgowej.
3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie uznania jego konta bankowego. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Kuponu.
4. Zamówiony Kupon zostanie dostarczony Klientowi kurierem lub przesyłką poleconą najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Sprzedawcy.
5. Sprzedawca wyśle Kupony na adres wskazany przez Klienta w Umowie. Potwierdzeniem dostawy będzie pokwitowaniem odbioru, które Klient podpisze odbierając przesyłkę.
6. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Kuponu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Kupon zostanie przechowany w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Internetu/telefonu na adresy/numery telefonu podane przez Klienta w Umowie.
 

§ 5 Prawa i obowiązki stron
 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponu, a następnie do przyjmowania jego do realizacji, do momentu wykorzystania środków zgromadzonych na Kuponie w okresie ważności Kuponu.
2. W przypadku zawarcia Umowy o sprzedaż Kuponu w Punktach sprzedaży, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że Kupon Wakacyjny :
a) może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Kuponu na rezerwowane usługi turystyczne, w których zawieraniu Sprzedawca pośredniczy na zasadach agencyjnych określonych w kodeksie cywilnym;
b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
c) Kupon ważny jest jeden rok od daty wydania i musi być ważny w dniu podpisania umowy na usługę turystyczną.
4. Klient, który dokonał zakupu Kuponu zobowiązany jest poinformować Posiadacza Kuponu o ogólnych warunkach korzystania z Kuponów oraz o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kuponów Wakacyjnych, który znajduje się na stronie internetowej serwisu oletravel.pl pod adresem: http://oletravel.pl/kupony-wakacyjne
5. W przypadku nie udzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi Kuponu informacji, o których mowa powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza Kuponu.
 
§ 6 Sposób realizacji Kuponu
 
1. Kupon może być zrealizowany wyłącznie w Punktach Sprzedaży wymienionych w niniejszym regulaminie. W przypadku zakupu imprezy online poprzez stronę www.oletravel.pl Kupon nie może być zaliczony na poczet zakupionej imprezy.
2. Posiadacz Kuponu dokonuje wyboru usługi turystycznej z oferty turystycznej dostępnej na stronie www.oletravel.pl następnie wykonuje telefon do Punktu Sprzedaży : 22 648 27 76, przekazuje informacje o danych parametrach wycieczki. Konsultant sprawdza dostępność wybranej imprezy turystycznej, przygotowuje umowę o usługę turystyczną i przesyła na wskazany adres mailowy Posiadacza Kuponu.
3. Posiadacz Kuponu podpisuje otrzymaną umowę o usługę turystyczną i wraz ze skanem Kuponu odsyła na adres mailowy rezerwacja@oletravel.pl
4. Po otrzymaniu oryginału Kuponu i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez pracownika Sprzedawcy, a w razie konieczności także po uiszczeniu brakującej opłaty uzupełniającej pełną cenę imprezy turystycznej, usługę turystyczną uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.
5. Prawo odmowy przyjęcia Kuponu do realizacji, przysługuje Sprzedawcy w przypadku jeśli Kupon jest zniszczony w taki sposób, że jego identyfikacja budzi uzasadnione zastrzeżenia co do oryginalności bądź numeracja jest niezgodna z numeracją przechowywaną przez Sprzedawcę.
6. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Kuponu kwota środków pieniężnych na Kuponie pozostanie niewykorzystana, Klient lub Posiadacz Kuponu ponoszą pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jego ważności. Klient oraz Posiadacz Kuponu przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności Kuponu, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Kuponu.
7. Realizacja Kuponu przez Posiadacza Kuponu będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz Kuponu wejdzie w posiadanie Kuponu w sposób nieuprawniony.


 
§ 7 Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje związane z Kuponami, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Kupony, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę , w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza Kuponu. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: rezerwacja@oletravel.pl
2. Reklamacje z tytułu umów o imprezę turystyczną, zawartych za pośrednictwem Sprzedającego, Posiadacze Kuponów winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Wycieczkach Organizatora turystyki.
 
§ 8 Odpowiedzialność
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd Klienta dokonane przez Sprzedawcę.
2. Z wyjątkiem sytuacji określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne poniesione straty lub szkody, w tym szkody pośrednie lub wtórne.
3. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy o sprzedaż Kuponu , jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
4. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającą z § 8 pkt 1 Regulaminu która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta lub Posiadacza Kuponu nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Kuponu.
 
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
 
1. W przypadku Klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu Kuponu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w przypadku zakupu Kuponu na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta konsumenta Kuponu, jeżeli Kupon nie został jeszcze wykorzystany, Klient konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres mailowy : rezerwacja@oletravel.pl , i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy Kupon zostanie anulowany. Klient zobowiązany jest odesłać listem poleconym otrzymany Kupon na adres: Ole Group , Galeria Ursynów Al. KEN 36 lok.64 02-797 Warszawa.
3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Sprzedawcy przed upływem terminu określonego w punkcie 1 powyżej.
 
 
§ 10 Klauzula o danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta związku z Umową o sprzedaż Kuponu z odroczonym terminem płatności jest Ole Group s.c.  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2016 r. Nr 922 z późn. zm.).
2. Dane osobowe przekazywane w trakcie zakupu Kuponu będą przetwarzane przez Ole Group s.c. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity 2016 r. Dz.U Nr 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.).
3. Ole Group s.c. przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Ole Group s.c.).
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Ole Group s.c. zawiera zakładka: Polityka Prywatności dostępna na stronie www.oletravel.pl
5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
1. Kupon Wakacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
2. Za utratę Kuponu Wakacyjnego po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz Kuponu. W przypadku utraty Kuponu Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe Kupony.
3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kuponów Wakacyjnych stanowi integralną część każdego zamówienia na zakup Kuponu przez Klienta.
4. Klient, podpisując Umowę, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kuponów Wakacyjnych.
5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
 
Warszawa, 04 kwietnia 2019

Powrót