Wyszukiwanie zaawansowane

Koronawirus zwrot środków klientom

Jeżeli kupiłeś wycieczkę w biurze podróży i została anulowana przez Organizatora lub przez Ciebie poniżej możesz przeczytać jak wygląda zwrot wpłaconych środków w kontekście nowych przepisów związanych z COVID-19 (Koronawirus). Proszę zwrócić uwagę, że na czas zwrotów mają wpływ 2 Ustawy.


 

A - Pełna nazwa Ustawy : 

„Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

 

Poniżej wybrane przepisy z Ustawy z dnia 31.03.2020 które mają wpływ na zwrot wpłaconych przez klienta środków :

 

Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

 

Art. 31h. W przypadku gdy organizator turystyki, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio.

 

Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k – z mocą od dnia 13 marca 2020 r.,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B - Pełna nazwa Ustawy :
"Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych"

Dz.U. 2017 poz. 2361 : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

Poniżej wybrane przepisy z Ustawy z dnia 24.11.2017 które mają wpływ na zwrot wpłaconych przez klienta środków :

Art. 46. 6. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 2, organizator turystyki nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepisy art. 50 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.
Art. 47.6. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pytania i odpowiedzi :

Od kiedy stosuje się wydłużone zasady zwrotu środków ?

Stosuje się od dnia 29.02.2020.

 

Dlaczego stosuje się zwroty od 29.02.2020 a nie od dnia wejścia w życie Ustawy 31.03.2020 r. ?

Podajemy przykład : klient zgłosił rezygnację z wyjazdu 29.02.2020 zgodnie z prawem powinien dostać zwrot w ciągu 14 dni czyli 13.03.2020 tylko, że 13.03.2020 weszły w życie nowe przepisy które wydłużyły okres zwrotów (patrz Art. 31h. Ustawy z dnia 31.03.2020).

 

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu wpłaconych środków ?

180 dni (patrz Art. 15k.1. Ustawy z dnia 31.03.2020 ) + 14 dni (patrz Art. 46.6. i Art. 47.6. Ustawy z dnia 24.11.2017) licząc od dnia zgłoszenia rezygnacji lub anulowaniu przez Organizatora wyjazdu. Czyli konsument może spodziewać się zwrotu w ciągu 194 dni.

 

Jeżeli z własnej inicjatywy rezygnuję z wyjazdu/wycieczki a Organizator nie anulował wyjazdu/wylotu, czy należy mi się zwrot wpłaconych środków ?

Jeżeli sami rezygnujemy Organizator może naliczyć koszty rezygnacji, mogą one być w wysokości wpłaconej zaliczki lub wyższe. W przypadku realizacji wyjazdu liniami rejsowymi koszty mogą być wyższe niż wpłacona zaliczka. Przykład : wycieczka do Chin kosztowała 5 tyś PLN kupiliśmy ją 6 m-cy temu wpłaciliśmy zaliczkę 30% wartości czyli 1500 PLN, natomiast Organizator w momencie podpisania umowy kupił miejsca w samolocie rejsowym w kwocie 3000 PLN. Jak widać na przykładzie już sam koszt biletów przekracza wartość wpłaconej zaliczki. W związku z powyższym Organizator może domagać się dodatkowych pieniędzy w przypadku rezygnacji klienta. Radzimy przed podjęciem decyzji o rezygnacji sprawdzić w Warunkach Uczestnictwa ile wyniosą koszty albo zapytać Organizatora jakie będą koszty. Pamiętajmy, że jeżeli sami rezygnujemy Organizator może naliczyć koszty.

Co jeżeli nie zgadzamy się z naliczonymi kosztami rezygnacji ?
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo ze stanowiskiem Organizatora w kontekście naliczonych kosztów możecie domagać się wyliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów na drodze reklamacyjnej kierowanej do Organizatora. Najlepiej jest to zrobić listem poleconym na adres Organizatora.

Jaki czas ma Organizator na odpowiedź na reklamację klienta ?

W Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r. ustawodawca nie przewidział żadnego terminu odpowiedzi na reklamację konsumenta.


COVID zwrot zaliczek. Koronawirus zwrot zaliczki za wycieczkę. COVID zwrot za wakacje. Zwrot zaliczki za wakacje COVID

 

Powrót